Morální kodex

Morální kodex je soubor pravidel, které nemají právní váhu a k jejichž dodržování se členové zavázali dobrovolně. Výklad jednotlivých bodů nepodléhá pravidlům právní analýzy, ale dobrovolné snahy o vybudování a zachování dobrého jména A3DR i každé členské firmy.

Členské firmy A3DR se prostřednictvím svých delegovaných zástupců zavazují:

1. Neurážet pojetím svých výrobků hrubým a nepochybným způsobem národnostní, rasové či náboženské cítění spotřebitelů.

2. Dodržovat obecně platné právní normy, zejména v oblasti autorských a patentových práv, shody výrobku, regulace trhu, apod. Posuzování či sankcionování porušení platného právního řádu některým z členů Asociace není v kompetenci A3DR.

3. Při získávání zakázek a propagaci vlastních značek dodržovat základní etická pravidla všeobecně platná v dané kulturní oblasti či obvyklé v oboru svého podnikání.

4. Nešířit nepravdivé informace o konkurenčních firmách a nepoužívat ke své propagaci srovnávání vlastních a konkurenčních výrobků či služeb, které by se nezakládalo na pravdě.

5. Nemotivovat zaměstnance konkurenčních firem k odchodu od stávajícího zaměstnavatele (to nevylučuje zaměstnat bývalého pracovníka konkurenční firmy).

6. Neobchodovat s firmami vlastněnými bývalými zaměstnanci z některé z členských firem A3DR, kteří prokazatelně zneužívají informace či know-how předchozího zaměstnavatele v případě, kdy je možno shodnou službu či produkt za srovnatelných podmínek získat u jiného dodavatele.

7. Nezískávat konkurenční výhody metodami poskytování finančních, materiálních i jiných výhod pracovníkům zadavatele, nebo společnostem či osobám ovlivňujícím rozhodnutí zadavatele. Výhoda může být poskytnuta pouze subjektu, z jehož prostředků je dodávka či služba hrazena.

8. Nevstoupit do výběrového řízení a nerealizovat zakázku se záměrem nepokrýt kalkulované vlastní náklady se zakázkou související (toto nevylučuje nahodilé nepředpokládané vlivy v průběhu realizace, které způsobí konečnou nerentabilnost dané zakázky).

9. Nedodávat zboží a neposkytovat služby, o nichž dodavatel před termínem dodání i poskytnutí ví, že nemohou splnit obvyklé i zadavatelem definované požadavky.

10. Při řešení oprávněných reklamací postupovat tak, aby reklamujícímu vznikla co nejmenší škoda. V případě neoprávněných reklamací nesporně doložit neoprávněnost, nebo uznat reklamaci za oprávněnou.

11. Zabezpečit profesní předpoklady svých pracovníků.

12. V případě sporů mezi členy A3DR řídit se rozhodnutím arbitrážní komise asociace